WiFi - WiFi 連接

材料準備

  • AmebaD [ AMB23 / AMB21 / AMB22 / BW16 / BW16-TypeC ] x 1

範例說明

Ameba可以使用開放安全性或WPA2安全類型連接到WiFi接入點,WPA2安全類型是家用無線路由器中最常用的安全類型。 在這裡我們將使用下面的代碼連接到WiFi接入點。

程式碼

將以下代碼逐行複制並粘貼到REPL中,以查看其作用。

使用 WPA 加密的 WiFi 連接

from wireless import WLAN
wifi = WLAN(mode = WLAN.STA)
wifi.connect(ssid = "YourWiFiName", pswd = "YourWiFiPassword")

不加密 的 WiFi 連接

from wireless import WLAN
wifi = WLAN(mode = WLAN.STA)
wifi.connect(ssid = "YourWiFiName", security = WLAN.OPEN)
請先確認已安裝QQ通訊軟體