WiFi - 掃描周圍的 WiFi 網絡

材料準備

  • AmebaD [ AMB23 / AMB21 / AMB22 / BW16 / BW16-TypeC ] x 1

範例說明

WiFi掃描功能可以幫助我們快速發現周圍有哪些可用的WiFi網絡。

程式碼

將以下代碼逐行複制並粘貼到REPL中,以查看其作用。

from wireless import WLAN
wifi = WLAN(mode = WLAN.STA)
wifi.scan()
請先確認已安裝QQ通訊軟體